ශ්‍රී ලංකා අභිලේඛන | Sri Lanka Inscriptions
Page 
 of 154
Record 21 to 30 of 1,534
ප්‍රකාශනය
ක්ෂේත්‍රය
සෙල්ලිපියේ අංකය
අක්ෂර පරිවර්තනය
පරිවර්තනය
කාලපරිච්ඡේදය
භාෂාව
අක්ෂරමාලාව
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (c)

කශබශ (ලෙණෙ ශගශ)

කස්සපගේ (ලෙණ සංඝයාටයි)

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (d)

පරුමක-පුශහ (ලෙණෙ) අගත-(අනගත චතු-දිශ-ශගශ)

පරුම මුඛ පුස්සගේ (ලෙණ) පැමිණි (නොපැමිණි සිව්දිග සංඝයාටයි)

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (e) .. .. .. .. .. .. ලෙණෙ අගත-අනගත චතුදිශ-ශගශ .. .. .. .. .. .. ලෙණ පැමිණි නො පැමිණි සිව්දිග සංඝයාටයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 1113a [1] සිධවිය වළ-මලයහ [2] (පු)ත වහණක-අහ(ලිය) [3] ලෙණෙ සගස නි(යෙ)තෙ සිතවියහි වළ-මලයගේ පුත් වූ වහනක අහ(ලිය)ගේ ලෙණ සංගයාට පරිත්යාීග කෙරේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I මිහින්තලේ 1

ජොති[ශෙ]න-තෙරශ අතිවශික බත ශුමනදත-තෙරශ ලෙ[නෙ] ශගශ   

‌‌‌‌

ජෝතිසේන තෙරණුවන්ගේ අතවැසි වූ බත සුමනදත්ත තෙරණුවන්ගේ ලෙන සංඝයාට [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I මිහින්තලේ 2

ද‌ෙ[ව]නපිය-මහරඣහ බරියය බ[කිනිය] උපශික-වරුණ[දත]  [ල‌ෙ]න‌ෙ

දෙවනපිය මහරජගේ භාර්යාවගේ සොයුරිය වූ වරුණදත්තා උපාසිකාවගේ ලෙන

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I මිහින්තලේ 3

(1) බඩකරික-පරුමක තිශ-පුත පරුමක්=අශද 

(2) ගුතහ ලෙනෙ

භාණ්ඩාගාරික ප්‍රමුඛ තිස්සගේ පුත් ප්‍රමුඛ අසාල්හගුත්තගේ ලෙන 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I මිහින්තලේ 4

මහරඣහ ගමනි-තිශශ බරිය උපශික-කිටකය ලෙනෙ ශගශ  

මහරජ ගාමණී තිස්සගේ භාර්යාව වූ උපාසිකා කිටකගේ ලෙන සංඝයාට [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I මිහින්තලේ 5

ගපති-වෙග-ඣිතය උපශික-විශ[කය ලෙනෙ]  

ගෘහපති වෙග ගේ දියණිය වූ උපාසිකා විශාඛා ගේ ලෙන 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් I මිහින්තලේ 6

උපශික-තිශය ලෙනෙ

උපාසිකා තිස්සාගේ ලෙන

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Note: මෙම මාර්ගගත දත්ත ගබඩාවේ විවිධ මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගත් අභිලේඛන අඩංගු වේ. ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම තොරතුරු අධ්‍යාපනික අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැක. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ග්‍රන්ථවල සෙල්ලිපි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ලිඛිත අවසරය ඇතිව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. කරුණාකර නිසි අවසරයකින් තොරව මෙම අභිලේඛන භාවිතා නොකරන්න. අවසරය ගැනීම හෝ වෙනත් විමසීම් සඳහා කරුණාකර info@iahs.lk වෙත ලියන්න. ඔබ මෙම දත්ත ගබඩාවේ නිවැරදි කිරීමක් හඳුනා ගත්තේ නම් අපට දන්වා එය වැඩිදියුණු කිරීමට උදවු කරන්න. ඔබ මෙම දත්ත සමුදාය වැඩි දියුණු කිරීමට ස්වේච්ඡාවෙන් දායක වීමට කැමති නම්, කරුණාකර 070 7 428282 හෝ 077 7 428282 අමතන්න.

© 2020 - 2022. ශ්‍රී ලංකා අභිලේඛන, පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය