ශ්‍රී ලංකා අභිලේඛන

ප්‍රකාශනය
ක්ෂේත්‍රය
සෙල්ලිපියේ අංකය
අක්ෂර පරිවර්තනය
පරිවර්තනය
කාලපරිච්ඡේදය
භාෂාව
අක්ෂරමාලාව
 
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (c)

කශබශ (ලෙණෙ ශගශ)

කස්සපගේ (ලෙණ සංඝයාටයි)

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (d)

පරුමක-පුශහ (ලෙණෙ) අගත-(අනගත චතු-දිශ-ශගශ)

පරුම මුඛ පුස්සගේ (ලෙණ) පැමිණි (නොපැමිණි සිව්දිග සංඝයාටයි)

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (e) .. .. .. .. .. .. ලෙණෙ අගත-අනගත චතුදිශ-ශගශ .. .. .. .. .. .. ලෙණ පැමිණි නො පැමිණි සිව්දිග සංඝයාටයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 1113a [1] සිධවිය වළ-මලයහ [2] (පු)ත වහණක-අහ(ලිය) [3] ලෙණෙ සගස නි(යෙ)තෙ සිතවියහි වළ-මලයගේ පුත් වූ වහනක අහ(ලිය)ගේ ලෙණ සංගයාට පරිත්යාීග කෙරේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 1

ජොති[ශෙ]න-තෙරශ අතිවශික බත ශුමනදත-තෙරශ ලෙ[නෙ] ශගශ   

‌‌‌‌

ජෝතිසේන තෙරණුවන්ගේ අතවැසි වූ බත සුමනදත්ත තෙරණුවන්ගේ ලෙන සංඝයාට [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 2

ද‌ෙ[ව]නපිය-මහරඣහ බරියය බ[කිනිය] උපශික-වරුණ[දත]  [ල‌ෙ]න‌ෙ

දෙවනපිය මහරජගේ භාර්යාවගේ සොයුරිය වූ වරුණදත්තා උපාසිකාවගේ ලෙන

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 3

(1) බඩකරික-පරුමක තිශ-පුත පරුමක්=අශද 

(2) ගුතහ ලෙනෙ

භාණ්ඩාගාරික ප්‍රමුඛ තිස්සගේ පුත් ප්‍රමුඛ අසාල්හගුත්තගේ ලෙන 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 4

මහරඣහ ගමනි-තිශශ බරිය උපශික-කිටකය ලෙනෙ ශගශ  

මහරජ ගාමණී තිස්සගේ භාර්යාව වූ උපාසිකා කිටකගේ ලෙන සංඝයාට [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 5

ගපති-වෙග-ඣිතය උපශික-විශ[කය ලෙනෙ]  

ගෘහපති වෙග ගේ දියණිය වූ උපාසිකා විශාඛා ගේ ලෙන 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 6

උපශික-තිශය ලෙනෙ

උපාසිකා තිස්සාගේ ලෙන

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 7

පරුමක-ගුත-පුත පරුමක-ශුමනහ ලෙනෙ අගත-අනගත [ච]තු-දි[ශ]-ශගශ

ප්‍රමුඛ ගුත්තගේ පුත් වූ ප්‍රමුඛ සුමනගේ ලෙන පැමිණියා වූත් නොපැමිණියා වූත් සතර දෙස සංඝයා වෙත [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 8

තිශ-ශමනිය ලෙනෙ ශගශ 

තිස්සා භික්ෂුණියගේ ලෙන සංඝයාට [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 9

පරුමක-[වෙ]ශමණ-පුත-බරණිය ලෙණ‌ෙ ද‌ෙවහ ච චතු-දිශ-ශගශ  

 

පරුමක වෙශමණගේ සහ දෙවගේ පුත් වූ බරණිගේ ලෙන සතරදිග සංඝයාට [දෙන ලදී] 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 10

උපශික-මහනගය-ඣිතය උපශික-රො[ණි]ය ශගශ  

උපාසිකා මහානාගා ගේ දියණිය වන උපාසිකා රොණිගේ [ලෙන] සංඝයාට [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 11

පරුමක-නග-පුත-අසලිය ලෙණ‌ෙ අගත-අනගත-චතුදිසික-සගයෙ    

ප්‍රමුඛ නාගගේ පුත් අසලිගේ ලෙණ පැමිණියාවූත් නොපැමිණියාවූත් සතරදිග සංඝයා වෙත [දෙන ලදී]

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 12

උපශික-පුරුශදතය ලෙණ‌ෙ  

උපාසිකා පුරිසදත්තාගේ ලෙණ

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 13

(සංකේත අංක 4b) ගමණි-ධමරඣශ පුතශ අය-අශලිශ ලෙණ‌ෙ

ගාමණී ධම්මරාජගේ පුත් අසලි කුමරුගේ ලෙණ 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 14

කණගම-ර[ඣශ] තිශහ ඣිත ශවෙර-ශමණිය ල‌ෙණ‌ෙ ශගශ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

කණගමෙ හි රජු වූ තිස්සගේ දියණිය වන භික්ෂුණී සවෙරගේ ලෙණ සංඝයාට [දෙන ලදී] 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 15

අංක 14 දරණ ශිලා ලේඛනයෙහි අන්තර්ගතය හා සමාන වන නමුත් "ශගශ" යන වදන අන්තර්ගත නොවෙයි. 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I මිහින්තලේ 16

පරුමක-හුමන-පුත උපසක......දිනෙ    

ප්‍රමුඛ සුමනගේ පුත් වූ උපාසක.......[ගේ ලෙන සංඝයාට] දෙන ලදී. 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි