ශ්‍රී ලංකා අභිලේඛන

ප්‍රකාශනය
ක්ෂේත්‍රය
සෙල්ලිපියේ අංකය
අක්ෂර පරිවර්තනය
පරිවර්තනය
කාලපරිච්ඡේදය
භාෂාව
අක්ෂරමාලාව
 
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I වෙහෙර උඩ මලේ 30
 1. (සිධම්) මහනක-රජහ දක-පහනක-විහරහි
 2. ගිරිකහොදහි අලි සගය දිනෙ

මහානාග රජු විසින් උදකපාසාණක1 විහාරයෙහි වැඩ වසන සගුන්හට ගිරිකහොත නම් ඇළ පූජා කරන ලදී.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I නුවර වැව, අනුරාධපුර 31
 1. ..........................නක-මහරජ
 2. ..........................යථහ-වවි
 3. ......................නක-චෙථහට දිනි

....................ශ්‍රේෂ්ඨ පාලක නාග විසින් වැව.................. යටහ ට .................නාග චෛත්‍යය.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I සන්දගිරි දාගැබ, තිස්සමහාරාමය 32
 1. [දෙවනපි]ය- තිස-මහරජහ මරුමනක රජ
 2. [ගමණි]-අබය පුති රොහිණික අබහ
 3. ................ []රිත රජ-(විහරහටය)
 4. දිනෙ 2-පති ගම..................

ආදායම් කාණ්ඩ දෙකකින් යුත් මෙම ගම්මානය1……………………. රෝහණයේ2 ගමනී අභය රජුගේ පුත් ගාමනී අභය  සහ දෙවියන්ගේ මිතුරා වූ තිස්ස රජුගේ මුනුබුරු විසින් ආරම්භකර විහාරයට  ප්‍රදානය කරනු ලැබුවේ ය.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I හාටිගමු 33
 1. සිදම් | අම[]- ගමිණි-අ[]-රජහ
 2. අථිනි-සමි ජලික-ඛෙත
 3. අබි-විහරහ

යහපතක් වේවා ! ආමණ්ඩ ගාමිණී රජුගේ ම දේපළක්1 වන ජලික නම් කෙත අබි විහාරයට2 පුජා කරන ලදී

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I රිදීවිහාර 34
 1. දෙවනපිය-තිස-රජහ මරුමනකෙ තිස-මහරජහ මරුමනකෙ නක-මහරජහ පු[]මිණි අබය දිනෙ කුලගම සහ පදගමකෙ
 2. සොවණ-කුතරෙකෙ

දෙවියන්ගේ මිත්‍රයා වූ තිස්ස රජුගේ මුණුබුරු වන මහරජ නාගගේ පුත් ගාමිණී අභය සහ මහරජ තිස්සගේ  මුණුබුරු විසින්  සොවන කුතරිකෙ නම් රත්තරන් පෝච්චි කුලගම සහ  පදගම නම් (ගම) සමග පරිත්‍යාග කරන ලදී.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I රිදීවිහාර 35

සිද්ධම් | ගමණි-අබය [මහර][]..................සහ පතගඩ-ක[]

යහපතක් වේවා ! පියගැටපෙල සැකසීමේ වැඩ.................ස................. ගාමිණී අභය  මහ රජුගේ

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I මින්විල 36
 1. දෙව[නපි]ය පුටකණ අබ[ය-මහ]-ර[ජහ] (මරුමනක) []ක-මහරජහ පුත දෙව
 2. -(නපිය ගමිණි) අබ-මහරජි.........................

කේෂ්ත්‍ර ගාමිණී අභය, දෙවියන්ගේ මිතුරා, නාග මහ රජුගේ පුත්‍රයා සහ පුටකණ්ණ අභය මහා රජුගේ මුණුබුරා, දෙවිවරුන්ගේ මිතුරා.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I වෙස්සගිරි 37
 1. සිධ8 මහනක-රජ ඉසිරමණ පිතිණික-චෙතහි කරවිඩක
 2. කොටවය චත අරුවය තෙල-හුත-මුල කොටු අතිනි-සමිය
 3. අයිබරවික-වවිය බොජික-පති දිනි
 4. පුවිය පඩම-චෙතහි දෙතක බක නකය චවය රජිය (කල)හි...............

යහපතක් වේවා! මහානාග රජතුමා ඉසිරමණහි පිටණික නම් චෛත්‍යයේ කොත් කැරැල්ල ඇති කිරීමටත්, ඡතුය ඔසවා9 තැබීමටත් හේතු කොට ගෙන, ඔහුගේ භාරකාරිත්වයෙන් යුත් අයිබරවික වැවේ අතිරික්ත කොටස  ලබා දුන්නේය. තෙල්වල වියදම් (පහන් සඳහා) සහ එම චෛත්‍යයේ පූජා සදහා පූජා කිරීම

ඡත්‍රය3 ඔසවන අවස්ථාවේදී නකය විසින් කලින්2 ලබා දුන් කොටස් ප්‍රදානය අවලංගු කර ඇත, ………………. ස්වෛරීත්වයේ කාලය තුළ

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I සිතුල්පව් 38(A)
 1. සිධ [|*] දෙවනපිය [ට්]ඉස-ම[]-රජහ [මරුමක]නක කකව[ණ-ති]ස-[මහර][]
 2. මරුමක[නක]................. [ති]ස-මහ [රජහ].................මහරජ
 3. කත...............ග..................කුබර-කරිහි ච [තර]ස-
 4. (-තක)................................තෙ...................................චතර-(කරි)
 5. හි...........................(චි)තල.....................දකගම-කෙත දො-හස-
 6. []න......................*ක.......................ම-වහ......................ස-අවනත ද
 7. ....................*ක 30...........................දො-හස කරනක දක-බක
 8. []බන []බුමි .......................ගමහි ................හ තෙ[]ක-හස-කරනක දක-බක
 9. ලබ[නක බුමි] (ක*) .....................ගමහි .....................එක හසහි සක බ-
 10. ක-ලබනක බුමි ක* ...............අසනහි ..............න කරන ....................ද අ
 11. .......................හස-කරනකහි [දත]-බක ලබන [ක බු] මි ක* ......................ර-
 12. -ක-හස කරනක දක-බක ලබ [නක-බුමි] ක* 50 .................එ-
 13. -ක හසහි දක-බක ලබනක.......................
 14. දක-බක ලබනක බුමි ක* ..........................(දක-බක ලබ)
 15. නක බුමි ක* වලකහල-කෙතහි (එක)-හසහි දක බුක ලබනක බුම්
ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I සිතුල්පව් 38(B)
 1. ...................(ග)ම කෙතහි දො-හස කරනක දක-බක ල-
 2. බනක බුමි ක* රකවිල දක-අවජනක වණිකරපලි අසන
 3. ජිම-ගම අසනක රක-අසහි දක-බක ල(බ)-
 4. -නක බුමි ක* රකවිල දෙක-අවඩනක කණික-
 5. [රපලි අසනක එ]-ක-හසලි දක-බක ලබනක බුමි ක*
 6. ....................(ස-ගමහි චුදපුලහකුල-කෙතහි එක-හස-
 7. -[හි දක-බක] ලබනක බුමි ක* කණිකරපලි අසන
 8. -ක මහපුලහකුල කෙතහි එකෙ හසහි දක බක ලබනක
 9. බුමි ක* කබබලි අසනක විලකෙ[ත්]එ ච..................කෙතෙ ච දො හසහි ද-
 10. -ක-බක ලබනක බුමි ක* ක* 50 [එක]-හස-කරනක දක-බක ල-
 11. [බන]ක බුමි ක* ක* ක* 50 .................බදි-විල දකිනි කරනක දො-හ
 12. -[සහි ද] ක-බක ලබනක සිව-නකරක අසනක බුමි ක** සිව-
 13. [නකරක-අසන]හි මෙව එක-හසහි දක-බක ලබනක බුමි
 14. .................නක-රජහ දිනි බුමි සව-පිඩක බුමි ක*** ක*
 15. ........................................................................................................ක*
ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I කදුරුවැව 39
 1. සිධ[|*] දෙයනිපි-තිස-මහරජහ න1 වසිටි නම-මහ-අමෙතිය පුත පරුමක-තිස නම පුතෙ
 2. පරුමක වහඩි-මදෙ නම එත-අමෙතහ ප්[]තෙ පරුමක කණ්ණපෙතික-තිස නම එත- අමෙත
 3. පුත පරුමක දත-අමෙත නම මහනක-රජහ මහ-දොර-තන පටිවිත දිනෙ වවි
 4. දතවිකහි-දො-පති ධනෙ2 කරජවිකහි දො-පති කටක-නකරක වවි-අතර කදර.
 5. දිනෙ සටි කරිහි දානෙ බදගන-කණිය පෙහෙකර-වවි දිනෙ රජක-නක දින වවි මයිහල-
 6. රක-වසික දනුක-හදක අවතඩට නඩට දිනෙ ල්[]දොරකහි ඉතට-වවි අටකටක-හකර
 7. (හි දො)රකණ සතය ගවිඩගණක කර-කණෙකහි පහට-වවි දිනෙ

යහපතක් වේවා ! දෙවනම්පියතිස්ස4 මහරජගේ නාමයෙන් වසති3 මහ ඇමතිගේ පුතු නාමයෙන් ප්‍රධානී තිස්ස වේ. (ඔහුගේ) (වෙනත්) පුතකු5 නාමයෙන් වහදි මඩෙ6 වේ. මෙම ඇමතිගේ පුත්‍රයා නාමයෙන් ප්‍රධානී තිස්ස වේ. ලේඛන භාරකරු වන මෙම ඇමතිගේ උරුමක්කාරයා නාමයෙන් ඇමති ප්‍රධානී දත්ත වේ. මහරජු මහානාගගේ මාළිගයෙහි ප්‍රධාන ආවතේවකරු වන ඔහු පහත සදහන් වැව ප්‍රධානය7 කළේ ය. දතවික වැවෙන් ආදායම්9 කාණ්ඩ දෙක ප්‍රධානය කළේ ය.කරජ විකෙන්10 ආදායම් (වර්ග) දෙක ප්‍රධානය කළේ ය. කටක නකරහි12 ඇතුල් කෙත ප්‍රධානය කළේ ය. කරිස13 හැටක් ප්‍රධානය කළේ ය.බදගාන දිස්ත්‍රික්කයෙහි පෙහෙකර වවි14 වැව ප්‍රධානය කළේ ය. රජෙක නක පහත සදහන් වැව ප්‍රධානය කළේ ය.හදක නම් දුනුවායා වෙනුවෙන් කෙත්වතු වගා කිරීම16 නවතා  ලොදොරකහි15 ඉහට වවි මාළිගයෙහි දොරටු පාලක17 වන අටුකටක හකරහි19 දතය18 ගවිඩගනකහි ආදායම් කාර්යාලයෙහි පලක වැව ලබා දුනි.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I රත්ගල්ලෙගම 40
 1. සිධම් මහනක-රජ බවිද(ක)-විහරහි .......................
 2. න පලවික-අව (දො-කරිහි) ..................(ර තිසවජිනි)
 3. ...................ර.......................දිනි සිමි.........................2
 4. ..................................(කුබර) සතන ච
 5. ..............තියහ පුත තිස ච කළ ච මෙහ මල නකරගණය .......................
 6. (අකුරු දෙකක් හැර අනිත් අක්ෂර කියවීමට හැකි මට්ටමේ නොමැත.)

යහපතක් වේවා ! මහනාග රජු ................ බනිදක විහාරයට.....................පලවිපක වැවේ කරිස දෙක............................ සිමා ......................කෙත............................ පුතුන් වන තිස්ස හා කාල........................... සහ නගරන්ගන........................(කාල)ගේ බාල සොහොයුරු.

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I ඉපුල් වෙහෙර 41
 1. සිද්ධම් | මහනක-රජහ පුත තිස
 2. මරජ පිට-රජහ කරිත (මුල)-වසිය-
 3. රජ-මහ-විහරට කඩරජිය වඩ-
 4. (පිටනි)-වවිය ලබ සකල (ස)රිහි
 5. කරිහි
 6. .............දකපති කර කඩය බොජිය-පති
 7. මතර-මජිබක පති දිනි 1 කබරබ
 8. වයහ චතර මහපතියහ
 9. ...............විහරහි බිකුසගහටය දිනි [|*]
 10. කුබරගොඩ-වවිය
 11. ......................බතිය නක මහපති
 12. වතකහි සයස එක-මහපති
 13. ...............බය අටි කොටසහි එක
 14. කොටසක මහපති

යහපතක්ම වේවා ! මහානාග රජුගේ පුත් තිස්ස රජතුමා විසින් රැස් කරන ලද (හෝ පිටිරාජ විසින්) ජලයෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් පිහිටුවන ලද මුල-වසිය නම් මහා ආරාමයට බදු ගෙවීමෙන් පසු සමස්ථ තක්සේරුවට අනුකූලව අධිපතියාගේ කොටසෙන් සහ ඇළවල මාළු කොටසෙන් ලැබෙන ආදායම …………………. කඩරජි දිස්ත්‍රික්කයේ වඩමනක වැවෙන් …………… මහා රාජකීය ආරාමයේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට ලබා දෙන ලදි ………… කබරබ වැව ………………. කබරගොඩ වැව …………… .. ප්‍රධාන කොටස්… ......... එක් ප්‍රධාන කොටසක් ………. කොටස් අටෙන් එක් කොටසක ප්‍රධාන කොටස ………………

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි
ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඔෆ් සිලොන් වොලුයුම් II පාර්ට් I පහල කයිනාට්ටම 42
 1. සි | සබ-රජෙ එකදොරය-විහර-
 2. -හි බිකු සගහ = අටය දිනෙ

යහපතක් වේවා ! සබ නම් වූ රජ එකදවාර ආරාමයේ වැඩ වසන භික්ෂූන් උදෙසා දිනි

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත අපර බ්‍රාහ්මි