ශ්‍රී ලංකා අභිලේඛන

ප්‍රකාශනය
ක්ෂේත්‍රය
සෙල්ලිපියේ අංකය
අක්ෂර පරිවර්තනය
පරිවර්තනය
කාලපරිච්ඡේදය
භාෂාව
අක්ෂරමාලාව
 
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 77

(1) අණිකට-ශොණ-පිතහ බරිය [උ]පශික-ති[ශ]ය ලෙණෙ

(2) අගත-අනගත-චතු-දිශ-ශගශ

අශ්වාරෝහක ශොණගේ පියාගේ බිරිද වූ තිස්සා උපාසිකාවගේ ලෙණ, පැමිණි නොපැමිණි සිව්දිග සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 76

දමරකිත තෙරශ

ධම්මරක්කිත තෙරණුවන්ගේ

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 78

(1) පරුමක-පලිකද-පුත (2) පරුමක-පලිකද-පුත උපසක-හරුමස ලෙණෙ චතු-දිස ශගස

පරුමක පලිකදගේ පුත්, පරුමක පලිකදගේ පුත් උපාසක හරුමගේ ලෙණ සිව්දිග සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 79

(1) පරුමක-පලිකදස බරිය (2) පරුමක-ශුරකිත-ක්ධි ත උපශික-චිතය ලෙණෙ ශගශ චතු-දිශ

ප්‍රමුඛ පලිකදගේ භාර්යාව වූ ද, පරශි මුඛ සුරක්ඛිතගේ දියණිය වූ උපාසිකා චිත්තාගේ ලෙණ සිව්දිග සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 80

තලදර-නගය-පුත-දෙවහ ලෙණෙ අගත-අනගත-චතු-දිශ-ශගශ

රන්කරු නගයගේ පුත් දේවගේ ලෙණ පැමිණි නො පැමිණි සිව් දිග සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 81

පරුමක-පලිකද-පුත පරුමක-මහ-හරුමස ලෙණෙ චතු-දිස-ශගශ(සංකේතය)

පර8ක මුඛ පලිකදගේ පුත් පරුමකමුඛ මහ-හරුමගේ ලෙණ සිව්දිග සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 82

පරුමක-පලිකද-පුත-හරුමහ ඣය තිශය ලෙණෙ ශගශ

පරුම මුඛ පලිකදගේ පුත් හරුමගේ භාර්යාව වූ තිස්සාගෙ ලෙණ සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 83

ශොණුතර-කුලහ මරුමකනෙ ශුමනහ පුතෙ සොණුතරහ ලෙණෙ

ශෝනුත්තර පවුලේ මුණුපුරු වූ ද, සුමනගේ පුත් වූ ද සෝණුත්තරගේ ලෙණ

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 84

උපශක-වමකරක-තිශහ ලෙණෙ

උපාසක ආයුධ නිෂ්පාදක තිස්සගේ ලෙණ

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 85

ගපති-නග-පුත-තිශහ ලෙනෙ ශගශ

ගෘහපති නාගගේ පුත් තිස්සගේ ලෙණ සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 86

ගණ-චොදක-දතහ ලෙණෙ ශගශ

සංස්ථා අධ්යනක්ෂදක දත්තගේ ලෙණ සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 87

උපශික-රෙතය ලෙණෙ ශගශ

උපාසිකා රෙතගේ ලෙණ සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 88

පරුමක-විශදෙව-පුත පරුමක-සුමනහ ලෙණෙ ශග-නියතෙ

පරුම මුඛ විසදේවගේ පුත් පරමනොමුඛ සුමනගේ ලෙණ සංඝයා සඳහා නියම/පරිත්යා ග කරන ලදී

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 89

යහශිනි-ශමණිය ලෙණෙ අගත-අනගත-චතු-දිශ-ශගශ

යහසිනි මෙහෙණියගේ ලෙණ පැමිණි නො පැමිණි සිව්දිග සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 90

බත-පලහ ලෙණෙ ශගශ

බත පාලගේ ලෙණ සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 91

පරුමක-තිශ-පුත පරුමක-කුමරහ ලෙණෙ ගිරිවජෙ ශගශ

පරුම මුඛ තිස්සගේ පුත් පරමර මුඛ කුමාරගේ ගිරිබ්බජ ලෙණ සංඝයාටයි

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 92

ගමික-යශොබල පුත බත-යග-දතහ ලෙණෙ

ගමික යසපාලගේ පුත් බත යාගදත්තගේ ලෙණ

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 .. .. .. .. .. .. ලෙණෙ අගත-අනගත චතු-දිශ-ශගශ .. .. .. .. .. .. ලෙණ පැමිණි නො පැමිණි සිව් දිග සංඝයාටයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (a)

(1) බත ශුමනහ ලෙණෙ ශගශ දිනේ (2) තිශ මහරඣහ කලිහි

බත සුමනගේ ලෙණ සංඝයාට දෙන ලදී තිස්ස මහරජ කාලයේ දී

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි
Inscriptions of Ceylon - Volume I වෙස්සගිරි :අනුරාධපුර 93 (b)

හරිටිමතහ මනොරමෙ ලෙණෙ

හාරීටීමාතරනො (නම්) මනෝරම්යණ ලෙණ

ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 සියවස - ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සියවස සිංහල ප්‍රාකෘත පූර්ව බ්‍රාහ්මි